Anmelden

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Da dieser Kurs nur auf türkisch stattfindet, ist die Beschreibung demnach auch nur auf türkisch vorhanden.

 • Akaid
  • Ehl-i Sünnet Akaidi Bu başlık altında el-Akîdetu't-Tahâviyye metni açıklamalı bir şekilde anlatılacaktır. Bu metin Hanefî mezhebinin üç büyük imamının itikadî kabullerini detaylarıyla anlatan tek metindir. Metin açıklanırken günümüzde mevcut oluşumlarla da bağlantılar kurulacak, böylece akaidin "tarih içinde vücut bulmuş ve orada kalmış, bugüne bir şey söylemeyen" bir olgu olmadığı, tam aksine bu akaidin her tarihe ve her topluma hitap eden canlı bir yapı olduğu şuuru yerleştirilecektir.
  • Tarihte ortaya çıkmış bid'at akımlar. Bu başlık altında öncelikle "itikadî mezhepler tarihi" anlatılacak, arkasından, tarihte vücut bulmuş bid'at mezhepler tanıtılacaktır. Günümüzde mevcut oluşumların hemen her biri mutlaka bir şekilde geçmişte vücut bulmuş bid'at fırkalarla irtibatlıdır. Dolayısıyla bugün ne olup bittiğini tam anlamıyla kavrayabilmek ve sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için geçmişte ortaya çıkmış akımları tanımak şarttır.
  • Günümüzde mevcut bulunan bid'at akımlar. İslam Modernizmi başta olmak üzere günümüzde mevcut bulunan bid'at oluşumlar bu başlık altında işlenecektir. Mealcilik, Kur'aniyyun, Sünnet inkârcılığı, Şiilik, Vehhabîlik gibi gibi akımlar, farklı fraksiyonlarıyla birlikte anlatılacak, iddiaları masaya yatırılacak ve bu iddiaların cevapları detaylı olarak ortaya konulacaktır.
 • Dinler Tarihi
  Gerek Kur'an ve Sünnet'te geçen, gerekse ilmî çalışmalarla varlığından haberdar olduğumuz dinler (ister aslı semavi olup, sonradan bozulmuş olanlar olsun, isterse beşer kaynaklı inanç sistemleri olsun) bu başlık altında incelenecektir. Özellikle Kur'an ve Sünnet'te sıklıkla atıf yapılan Yahudilik, Hristiyanlık ve Sabiilik detaylı bir şekilde işlenecektir. Bu üç dinin gerek tarihsel serüveni, gerekse bugünkü durumları, inanç esasları… gibi hususlarda bilinçli bir Müslümanın bilmesi gereken hususlar sistemli bir şekilde anlatılacaktır. Bu derste, resmî/kurumsal Yahudilik ve Hristiyanlık kaynaklarının anlatımı ile tarafsız araştırmacıların, bilhassa konuyla ilgili olarak müslüman araştırmacıların yeni yeni ortaya koymaya başladığı çalışmalar karşılaştırmalı olarak verilecek, böylece bu iki din karşısında bilinçli İslamî duruşun nasıl olması gerektiği ortaya konulacaktır. Bu ders, özellikle Ehl-i Kitab'ın itikadi durumu ve ahiretteki konumuyla ilgili bazı Kur'an ayetlerinin sıklıkla istismar konusu yapıldığı günümüzde ayrı bir önem arz etmektedir. Dinlerarası Diyalog faaliyetlerinin de müstakil olarak ve detaylı bir şekilde işleneceği bu ders, bütün bu konulardaki kafa karışıklıklarına kesin bir şekilde son vermeyi hedeflemektedir.
 • Mezhepler Tarihi
  • İtikadî Mezhepler Tarihi İslam'ın ilk asırlarından beri ortaya çıkmış bulunan itikadî fırkalar, bunların iddiaları, günümüzdeki uzantıları ve Ehl-i Sünnet'in bunlarla ilgili tutumu bu başlık altında ayrıntılarıyla işlenecektir.
  • Fıkhî Mezhepler Tarihi Fıkhî mezhep olgusunun anlamı, mezheplerin oluşum sebebi ve mahiyeti, ictihad, taklid, telfik, fetva, kaza… gibi meseleler, günümüzde ortaya çıkan farklı yaklaşımları da kapsayacak şekilde anlatılacaktır.
 • Günümüz Fıkhî Meseleleri
  Günümüzde gerek modern çağın ortaya çıkardığı yeni problemler, gerekse geçmişten beri üzerinde tartışmalar yapılan hususlar bu derste ele alınacaktır. Avrupa'da yaşayan Müslümanların fıkhî meseleleri bu bağlamda ayrıca müstakil olarak durulacaktır. İlgisi ve altyapısı olan katılımcılarla bu derste metin okumaları yapılması da düşünülebilir. En azından basit bir Usul-i Fıkıh metni, basit bir fıkıh kitabı, bir de Kavaid kitabı okunabilir. Dolayısıyla bu ders, katılımcıların performansına göre opsiyonlu bir şekilde yapılabilir.
 • Hadis
  Bu derste, öncelikli olarak günümüzde hakkında çokça soru sorulan hadislerin durumu kaynaklara inilerek ele alınacaktır. Böylece katılımcılar, cemaatin, gençlerin… dilinde dolaşan rivayetlerin durumu hakkında sağlam bilgi sahibi olacaklardır. Bu ders bünyesinde de bir önceki derste olduğu gibi opsiyonlu olarak kısa bir Hadis kitabı baştan sona okunabilir.
 • Tefsir
  Kur'an tarihi, kıraatler, Kur'an ilimleri ve Usul-i Tefsir gibi ilim dallarıyla ilgili olarak günümüzde pek çok yeni iddia e vyaklaşım mevcuttur. Buna mukabil Ehl-i Sünnet kesimde bu alanlarla ilgili büyük bir boşluk/yetersizlik bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması için bütün bu sahalarla ilgili sistemli ve sahih bilgi aktarımı yapılacaktır. Yine bu derste kısa bir Tefsir kitabı baştan sona okunabilir. Son sırada zikredilen her üç ders için de böyle bir yola gidilmesi özellikle tavsiye edilir. Zira belli bir metni baştan sona okumak suretiyle sadece ulemamızın sistemi ihya edilmiş olmayacak, aynı zamanda belli bir metni okuyup hazmetme, ilgili konuda sistemli bir şekilde bilgi sahibi olma imkânı elde edilmiş olacaktır. Aynı şekilde metinler interaktif bir şekilde okunacak, metin okunurken akla gelebilecek soru işaretleri konuşulacak, günümüz meseleleriyle irtibatlar da aktif bir şekilde kurulacaktır.
 • Tasavvuf
  Günümüzde en fazla ihtiyaç hissedilen insanın, "Allah'tan korkan" takva sahibi insan olduğu malumdur. Kafasının içi bilgiyle dolu olduğu halde ameli arızalı, ruhu donmuş, kalbi kaskatı nice "müslüman" var etrafımızda! Bizi selamete götürecek olan bilginin, "amele dönüştürülmüş bilgi" olduğu gerçeğinden hareketle bu derste kalbimize rikkat, ruhumuza disiplin verecek metinlerden seçmeler yapılacak, böylece yapacağımız eğitimin çift yönlü olması sağlanmış olacaktır.
 • Araştırma teknikleri
  Bu ders, talep edildiği takdirde verilecektir. Bu dersin amacı, yukarıda sıralanan dersleri mükemmel bir şekilde özümsemiş kardeşlerimizin, ihtiyaç olduğunda herhangi bir İslamî konuda araştırma yapıp kitap/makale kaleme alma yeteneğine kavuşturulmasıdır. Günümüzde Milli Görüş Camiasında olsun, diğer cemaatlerde olsun ihtiyacı en fazla hissedilen konulardan biri de budur. Yetenekli ve birikimli araştırmacılara sahip olmak demek, sadece bugünü değil, geleceği de garanti altına almak demektir.

Yukarıda zikredilen başlıklar altındaki dersler verilmeden önce her bir dersle ilgili temel kaynakların listesi verilecek, böylece ders esnasında okumaya imkân bulunamayan metinlerden de katılımcı kardeşlerimizin haberdar olması ve yeri geldiğinde onlardan istifade etmesi de sağlanmış olacaktır.

Ayrıca derslerin görüntü kayıtlarının tutulması, kalıcılığı sağlamak bakımından son derece önemlidir.

Burada zikredilen başlıklar dışında müfredata dahil edilmesi önerilen dersler olursa, ayrıca değerlendirmeye alınabilir.

Yalova İlahiyat'taki görevim dolayısıyla şimdilik derslerin haftada 2 gün olmasını planlıyorum. Ayrıca belli tatil günleri de dersler için değerlendirilebilir. Aynı şekilde internet üzerinden interaktif ders takviyeleri de yapılabilir.

Unser Standort

Karte

Kontakt

SIG Bildungszentrum
Bahnstrasse 80
CH- 8105 Regensdorf

Tel: 044 843 20 34
Mobil: 076 362 18 75
Fax: 044 843 20 47

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Zum Seitenanfang